Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, eLib giới thiệu đến bạn chuyên mục Tư tưởng Hồ Chí Minh với các bài học, bài tập, bài luyện thi bám sát chương trình học trong giáo trình. Hi vọng đây sẽ là những tư liệu hữu ích giúp bạn xây dựng phương hướng học tập và ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác-Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác định là một hệ tư tưởng chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lênin, được chính thức đưa ra từ Đại hội VII của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cùng các quan điểm chính thống ở Việt Nam hiện nay đều thống nhất đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và coi tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội.

2. Ý nghĩa của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm áp dụng vào con đường xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đối với thế hệ trẻ nói chung, với học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng và đại học nói riêng, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đặc biệt là giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao lý luận, phương pháp tư duy biện chứng, góp phần đào tạo sinh viên thành những chiến sĩ đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn và to đẹp hơn như Di chúc của Hồ Chí Minh để lại: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Đối với sinh viên, đội ngũ trí thức tương lai của nước nhà, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, gắn liên với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập vào đời sống toàn cầu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thông qua việc làm rõ và truyền thụ nội dung hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạngViệt Nam, làm cho sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cánh mạng Việt Nam; làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.

Thông qua học tập nghiên cứu tư tường Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội; tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng, biết sống ở đời và làm người hợp đạo lý, yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu; nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng Cộng sản Việt Nam, tự nguyện “sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Trên cơ sở kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng, con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Đối với sinh viên, giáo dục tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh là giáo dục lý luận sống, đạo làm người, hoàn thiện nhân cách cá nhân, trang bị cho họ trí tuệ và phương pháp tư duy biện chứng để họ trở thành những chiến sĩ đi tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn và khát vọng của Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống  các quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Được Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.

Như vậy, đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là bản thân hệ thống các quan điểm, lý luận được thể hiện trong toàn bộ di sản của Hồ Chí Minh mà còn là quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là quá trình mang tính quy luật, bao gồm hai mặt thống nhất biện chứng: sản sinh tư tưởng và thực hiện hóa tư tưởng theo các mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở đối tượng nghiên cứu, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đi sâu nghiên cứu làm rõ các nội dung sau:

- Cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra;

- Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng

- Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta;

- Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại.

4. Phương pháp nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và bản thân các quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh. Trong đó,các nguyên lý triết học Mác—Lênin với tư cách là phương pháp luận chung của các ngành khoa học cần phải được sử dụng như một công cụ tư duy quan trọng. Dưới đây là một số nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.1 Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam: bảo đảm tính khách quan khi phân tích, lý giải và đánh giá tư tưởng Hồ Chí Minh, tránh việc áp đặt, cường điệu hóa hoặc hiện đại hóa tư tưởng của Người. Tính đảng và tính khoa học thống nhất với nhau trong sự phản ánh trung thực, khách quan tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở lập trường, phương pháp luận và định hướng chính trị.

4.2 Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, thực tiễn là nguồn gốc, là động lực của nhận thức, là cơ sở và là tiêu chuẩn của chân lý. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Hồ Chí Minh luôn bám sát thực tiễn cách mạng dân tộc và thế giới, coi trọng tổng kết thực tiễn như là biện pháp không chỉ nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, mà còn là điều kiện để nâng cao trình độ lý luận. Đồng thời Người cũng đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý luận với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm. Hồ Chí Minh khẳng định: Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thi thành thực tiễn mù quáng, dễ mắc chủ quan; lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Hồ Chí Minh là người luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn đất nước, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang.

Vì vậy, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải quán triệt quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, phải biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, thực tiễn, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

4.3 Quan điểm lịch sử - cụ thể

Cùng với chủ nghĩa duy vật biện chứng chúng ta cần vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu khoa học, theo VI .Lenin, chúng ta không được quên mối liên hệ lịch sử căn bản, nghĩa là phải xem xét một hiện tượng nhất định đã xuất kiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua từng giai đoạn phát triển chủ yếu nào và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó đề xem xét hiện nay nó đã trở hành như thế nào? Nắm vững quan điểm này giúp chúng ta nhận thức được bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.4 Quan điểm toàn diện và hệ thống

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách Mạng Việt Nam. Một yêu cầu về khoa học khi nghiên cứu tư tương Hồ Chí Minh trên bình diện tổng thể hay từng bộ phận là phải luôn luôn quán triệt mối liên hệ qua lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tư tửơng đó và phải lấy hạt nhân cốt lõi là tư tưởng độc lập, tự do, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin đã từng chỉ rõ: Muốn thực sự hiểu được sự vật thì cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả mối liên hệ và "quan hệ gián tiếp" của sự vật đó. Trong nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh, cần nắm vững và đầy đủ hệ thống các quan điểm của Người. Nếu tách rời một yếu tố nào đó khỏi hệ thống sẽ dẫn đến hiểu sai tư tưởng Hồ Chí Minh. Chẳng hạn tách rời độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.5 Quan điểm kế thừa và phát triển

Hồ Chí Minh là một mẫu mực về sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Người đã bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều lĩnh vực quan trọng và hình thành nên một hệ thống các quan điểm lý luận mới. Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa, vận dụng mà còn phải, biết phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.

4.6 Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là một nhà lý luận thực tiễn. Người xây dựng lý luận, vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương cách mạng và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực hiện. Từ thực tiễn, Người tổng kết, bồ sung để hoàn chỉnh và phát triển lý luận, cho nên tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính cách mạng, luôn luôn sáng tạo, không lạc hậu, giáo điều. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói mà cần coi trọng hoạt động thực tiễn của Người thực tiễn cách mạng dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng do Người đứng đầu. Vì vậy, chỉ căn cứ vào các bài viết, bài nói, tác phẩm của Người là hoàn toàn chưa đầy đủ. Kết quả hành động thực tiễn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và xây dựng của nhân dân Việt Nam chính là lời giải thích rõ ràng giá trị khoa học cua tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo. Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh trước hết là sự sáng tạo về tư duy lý luận, về chiến lược, về đường lối cách mạng. Điều đó giữ vai trò quyết định hàng đầu dẫn đến thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng, lý luận cách mạng của Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú thêm và phát triển lý luận cách mạng của thời đại, trước hết là về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tỏa sáng vượt ra ngoài biên giới quốc gia Việt nam đến với các dân tộc và nhân dân lao động thế giới.

5. Nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc chung. Sau khi học xong môn học này, người học sẽ có ý thức trong việc vận dụng những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Nội dung của môn học bao gồm 8 chương trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học và trong mỗi chương sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chương.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ 2 học kỳ 1  trong chương trình đào tạo cử nhân luật, cụ thể:

- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

6.  Tư liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

6.1 Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?

A. 18/6/1917

B. 18/6/1919

C. 18/6/1918

D. 18/6/1920

2. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

A. 7/1917

B. 7/1920

C. 7/1918

D. 7/1922.

3. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

A. Phụ bếp, cào tuyết.

B. Thợ ảnh, làm bánh.

C. Đốt lò, bán báo.

D. Tất cả các công việc trên.

4. Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

A. Đường Cách mệnh

B. Chính cương vắn tắt của Đảng

C. Chương trình tóm tắt của Đảng

D. Cương lĩnh chính trị

5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

A. 6/5/1911

B. 4/6/1911

C. 2/6/1911

D. 5/6/1911

6. “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Đường Cách mệnh

B. Đạo đức cách mạng

C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

D. Liên Xô vĩ đại

7. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập (1945)

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C. Đường Cách mệnh

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

8. Chọn phương án trả lời đúng nhất:

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

C. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng toàn diện

9. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học.

B. Quản lý xã hội bằng đạo đức.

C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.

D. Tự do

10. Bài thơ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn;

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng vậy;

Gian nan rèn luyện mới thành công”

Bài thơ trên ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Ca binh lính

B. Nhật ký trong tù

C. Bài ca du kích

D. Ca sợi chỉ.

11. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gì?

A. Học thuộc các luận điểm lý luận.

B. Để sống với nhau có tình, có nghĩa.

C. Để chứng tỏ trình độ lý luận.

D. Để làm kinh tế

12. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Cách mạng ruộng đất

13. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

A. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.

B. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

C. Thắng lợi của cách mạng vô sản tồn tại song song với thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản

D. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng cô sản ở chính quốc.

14. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa

B. Tuyên ngôn độc lập (1945)

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D. Thư gởi đồng bào Nam bộ.

15. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

A. Lòng thương người

B. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn

C. Tinh thần từ bi, bác ái

D. Cả A, B, C.

16. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với ….., không gây thù oán với một ai”.

A. Các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Các dân tộc thuộc địa, bị áp bức.

C. Mọi nước dân chủ.

D. Mọi nước nghèo

17. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

"Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

A. Toàn bộ sức lực.

B. Tất cả tinh thần và lực lượng.

C. Tinh hoa và văn hóa

D. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

18. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

A. Do ý muốn của Đảng Cộng sản

B. Do số lượng giai cấp công nhân.

C. Do địa vị kinh tế, chính trị, xã hội khách quan của giai cấp công nhân

D. Do kinh tế của giai cấp công nhân

19. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

A. Ở các nước châu Âu

B. Ở các nước tư bản phát triển nhất

C. Ở Châu Phi

D. Ở các nước châu Á, phương Đông

20. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Khoa học – kỹ thuật

B. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý.

C. Sở hữu về của cải

D. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất

6.2 Câu hỏi tự luận ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1. Phân tích khái niệm và trình bày hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 2. Phân tích ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

Câu 3. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 4. Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 5. Những phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có tác động như thế nào đến nhận thức và tình cảm của Hồ Chí Minh?

Câu 6. Phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 7. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Câu 8. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 9. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?

Câu 10. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Câu 11. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Câu 12. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Câu 13. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Câu 14. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 15. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 16. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Câu 17. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Câu 19. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước ta.

Câu 20. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền.

Câu 21. Phân tích định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Câu 22. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất và chức năng của nền văn hóa mới.

Câu 23. Trình bày nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

Câu 24. Hồ Chí Minh xem xét vấn đề đạo đức một cách toàn diện như thế nào?

Câu 25. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”.

Trên đây là một số thông tin về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh như: khái niệm, ý nghĩa, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nội dung môn học,... mà eLib chia sẻ đến các bạn sinh viên. Ngoài ra, eLib còn đưa ra các dạng bài tập khác nhau như câu hỏi tự luận, câu hỏi ôn tập nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập và ôn thi của bạn trở nên dễ dàng hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Để giúp có thể nắm vững các kiến thức lý thuyết đối với môn học "Tư tưởng Hồ Chí Minh", eLib.VN xin mời bạn làm 500 câu hỏi trắc nghiệm Online về tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án đầy đủ tại đây.

Trắc Nghiệm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM