Tổng hợp 30 loại mẫu tờ trình phổ biến

Nhằm giúp các bạn có thêm những mẫu tờ trình đúng chuẩn và đa dạng theo tính chất công việc để sử dụng những lúc cần, eLib đã tổng hợp 30 mẫu tờ trình phổ biến nhất hiện nay gửi đến các bạn. Với những mẫu này, các bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, trình bày, soạn mẫu tờ trình phù hợp. Hãy cùng eLib tìm hiểu thêm nhé!

Tổng hợp 30 loại mẫu tờ trình phổ biến

1. Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…/TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc nâng lương giáo viên 

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường…………….

                 – Hiệu trưởng trường…………………

Căn cứ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào Biên bản đánh giá, xếp loại……… ; Biên bản xác nhận thành tích.

Kính trình Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường……………. danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện nâng lương như sau:

STT

HỌ TÊN

THÔNG TIN

CHỨC VỤ

THÀNH TÍCH

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính đề nghị Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường cùng các vị lãnh đạo trong đơn vị xem xét, quyết định phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

2. Mẫu tờ trình nâng lương trước hạn

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…/TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc nâng lương trước hạn

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường…………………….

      - Hiệu trưởng trường…………………….

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010.

Căn cứ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ Quyết định 1270/QĐ-BNV năm 2011 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Căn cứ Biên bản đánh giá xếp loại…. của Hội đồng trường…….

Phòng Hành chính kính trình Hiệu trưởng trường…. danh sách cán bộ đủ điều kiện để được nâng lương trước hạn sau đây:

Ông/Bà:……………………………………Sinh năm:…………………………

Chức vụ:………. Thời gian công tác:…………………………………………

Các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn: …………………….

Ông/Bà:……………………… Sinh năm:……………………………………..

Chức vụ:…………………. Thời gian công tác:……………………………...

Các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:…………………..

Kính đề nghị Hiệu trưởng trường………..….. cùng các vị lãnh đạo xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

3. Mẫu tờ trình nâng lương vượt khung

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…/TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc nâng lương vượt khung

Kính gửi: - (Tên cơ quan/ tổ chức)

                                       - (Tên người có thẩm quyền giải quyết)

- Căn cứ Quyết định………………………………………………………..…..

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng……………………………………….……..

- Căn cứ tình hình thực tế…………………………………………….………..

Xét thấy việc nâng lương vượt khung cho các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được nâng lương vượt khung (có danh sách kèm theo) là cần thiết.

………………………………. (Ghi rõ tên đơn vị đề xuất) kính trình………………………… (Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) danh sách những cá nhân sau đây được nâng lương vượt khung:

STT

HỌ TÊN

THỜI GIAN CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

LÝ DO ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG VƯỢT KHUNG

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính đề nghị …………………………. (Tên cơ quan/ tổ chức - Tên người có thẩm quyền giải quyết) xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

4. Mẫu tờ trình công tác cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Kính gửi: – Đồng chí …………………………………….

                 – Chủ tịch UBND …………………………….

-  Căn cứ Quy định 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Xét theo hoạt động kiểm tra công tác cán bộ định kỳ của Đảng ủy và cán bộ ….. về các nội dung như sau:

1. Đối với Đảng ủy:

Công tác tuyển dụng cán bộ:

 • Công tác thi tuyển để tuyển dụng cán bộ: …..
 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình tuyển dụng cán bộ: …..
 • Việc đảm bảo đủ tiêu chuẩn đối với cán bộ được tuyển dụng: …..

Công tác đánh giá cán bộ:

 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ:…
 • Việc cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng: ….
 • Việc đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao: …

Công tác quy hoạch cán bộ:

 • Việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch: ….
 • Việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ trước khi quy hoạch: ….
 • Việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ: …..

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ:

 • Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, theo chức danh: …
 • Việc bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng: …
 • Việc chuẩn hoá trình độ, kiến thức cho cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn trong quy hoạch: …
 • Việc thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hằng năm đối với cán bộ: ….

Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử:

 • Việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phong, thăng quân hàm: ….
 • Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý: ….
 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử: ….
 • Việc thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử và bổ nhiệm: …
 • Việc thực hiện các quy định về kê khai, thẩm tra việc kê khai tài sản của cán bộ được giới thiệu ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao: ….

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ:

 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ: ….
 • Việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ sau điều động, luân chuyển: ….
 • Việc luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương theo quy định: …..

Việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ:

 • Về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu trong phân công, phân cấp quản lý cán bộ: ….
 • Về trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm : ….
 • Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ: …..

Việc thực hiện chính sách cán bộ:

 • Việc thực hiện chính sách về lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ: …..
 • Việc bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức: …..

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

 • Việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ : ….
 • Việc thực hiện công tác cán bộ đối với người có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay: …..

2. Đối với cán bộ:

Điều kiện tiêu chuẩn:

 • ….
 • ….
 • ….

Chấp hành và thực hiện các quyết định của tập thể về công tác trong lĩnh vực:

 • …..
 • …..
 • …..
 • …..

Ý kiến về các nội dung về công tác cán bộ:

 • ….
 • ….
 • ….

Ưu điểm và biện pháp phát huy:

 • …..
 • …..
 • …..

Khuyết điểm và biện pháp sửa chữa, khắc phục:

 • …..
 • …..
 • …..

Kính đề nghị Đồng chí …………….…. – Chủ tịch UBND …………..….. xem xét quyết định

Nơi nhận:
-.....

- Lưu;

Thủ trưởng đơn vị, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

5. Mẫu tờ trình cử nhân viên đi học

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số:…/TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc cử nhân viên đi học ………

- Căn cứ Quyết định số…...

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo…..

Kính gửi: – Tổng giám đốc công ty………………………

Tháng..…năm…….Phòng hành chính - nhân sự có tuyển thêm..… nhân viên vào làm việc cho Công ty tại vị trí…………….. Qua quá trình làm việc cùng những kết quả đạt được, phòng hành chính nhân sự nhận thấy, có đến 80 trên tổng số 125 nhân viên này vẫn còn thiếu kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cùng các thiết bị tin học, điện tử nhằm phục vụ cho công việc.

Xét thấy việc cử nhân viên đi học khóa đào tạo về máy tính, tin học văn phòng là cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả công việc cho Công ty. Phòng hành chính nhân sự kính đề nghị Tổng giám đốc, các lãnh đạo trong công ty xem xét, tạo điều kiện cho nhân viên được đi học khóa đào tạo như sau:

Nội dung khóa học:............................................................................................................................

Địa điểm:...............................................................................................................................................

Thời gian:.............................................................................................................................................

Kinh phí:...............................................................................................................................................

Danh sách nhân viên được cử đi học:

STT

Họ tên

Thông tin

Chức vụ

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phê duyệt từ phía Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

6. Mẫu tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm …

TỜ TRÌNH

Về việc chuyển đổi vị trí việc làm

Kính gửi: CÔNG TY…………………………………………

I. Căn cứ để đề nghị chuyển đổi vị trí việc làm

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

II. Đề xuất phương án chuyển đổi vị trí việc làm

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

III. Kiến nghị chuyển đổi vị trí việc làm

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên)

7. Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc

8. Mẫu tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

Mẫu tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

9. Mẫu tờ trình xin tuyển sinh

Mẫu tờ trình xin tuyển sinh

10. Mẫu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo

Mẫu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo

11. Mẫu tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Mẫu tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số

12. Mẫu tờ trình xin phép đầu tư

Mẫu tờ trình xin phép đầu tư

13. Mẫu tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

Mẫu tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

14. Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15. Mẫu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất

 

Để tìm hiểu thêm các mẫu tờ trình khác, mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ!

Ngày:13/07/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM