Những mẫu tờ trình thẩm định hot nhất hiện nay

Tờ trình thẩm định là gì? Cách viết mẫu tờ trình thẩm định, lưu ý khi viết tờ trình thẩm định,...Để có được cái nhìn bao quát hơn về mẫu tờ trình thẩm định cũng như giải đáp các thắc mắc thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tổng quan về tờ trình thẩm định dưới đây nhé!

Những mẫu tờ trình thẩm định hot nhất hiện nay

1. Cách viết mẫu tờ trình phê duyệt

  • Phần 1: Đưa ra lý do cần viết tờ trình. 
  • Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn thẩm định. Cần nêu theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất. 
  • Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên

2. Những lưu ý khi viết tờ trình phê duyệt

  • Mẫu tờ trình thẩm định phải có đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Đảm bảo đẩy đủ các nội dung bắt buộc cần nêu trong tờ trình phê duyệt: Tên doanh nghiệp, Căn cứ theo quyết định nêu rõ,….
  • Nội dung trình bày trong tờ trình cần đảm bảo bố cục rõ ràng, không mắc các lỗi về kí tự đánh máy, lỗi chính tả.
  • Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn thảo mẫu tờ trình.

3. Mẫu tờ trình phê duyệt tham khảo

3.1 Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

TÊN DOANH NGHIỆP................


Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……..............

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:..............................................................................................................................

2. Tên chủ đầu tư:......................................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................................

4. Diện tích sử dụng đất:.........................................................................................................

5. Tổng mức đầu tư của dự án:...............................................................................................

6. Nguồn vốn đầu tư:.................................................................................................................

7. Hình thức quản lý dự án:.....................................................................................................

8. Thời gian thực hiện dự án:..................................................................................................

9. Những kiến nghị:...................................................................................................................

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan).

Người đại diện của chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

3.2 Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế – cấp phép xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế – cấp phép xây dựng công trình

3.3 Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

3.4 Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình 

Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

3.5 Mẫu tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

Mẫu tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

3.6 Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

3.7 Mẫu tờ trình thẩm định quy hoạch di tích

Mẫu tờ trình thẩm định quy hoạch di tích

3.8 Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án công nghệ thông tin

Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án công nghệ thông tin

3.9 Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Những mẫu tờ trình thẩm định hot nhất hiện nay!

Ngày:13/07/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM