Tiểu luận: Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk

Tiểu luận này được nghiên cứu nhằm mục đích là kiểm tra tác động của hoạt động tài chính và doanh thu bán hàng theo năm đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk   trong vòng 12 năm (2006-2017) bằng cách sử dụng mô hình hồi quy đa biến và các mô hình khác có liên quan. Từ đó đưa ra phương hướng, chiến lược kinh doanh mới để tổng thể các yếu tố này phải được cải thiện  nhằm đưa lợi nhuận của công ty ngày càng cao.

Tiểu luận: Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk

1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu

Kinh tế lượng đã ngày càng phổ biến, nó là một công cụ toán học được các nhà phân tích kinh tế, nhà kinh doanh thậm chí là chính phủ các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới sử dụng để đo lường, lượng hóa các vấn đề kinh tế nhằm giải thích lý thuyết kinh tế hiện đại.

Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Với lí do trên thì phân tích những yếu tố tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung và của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk nói riêng là công việc cần thiết trước khi đưa ra những chính sách xây dựng, đầu tư ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra tác động của hoạt động tài chính và doanh thu bán hàng theo năm đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk   trong vòng 12 năm (2006-2017) bằng cách sử dụng mô hình hồi quy đa biến và các mô hình khác có liên quan. Từ đó đưa ra phương hướng, chiến lược kinh doanh mới để tổng thể các yếu tố này phải được cải thiện  nhằm đưa lợi nhuận của công ty ngày càng cao.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tài liệu

Tài liệu liên quan về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty Vinamilk là rất phong phú. Chúng tôi đã tìm thấy một vài yếu tố chính thúc đẩy đến lợi nhuận kinh doanh của công ty như sau:

  • Doanh thu hoạt động tài chính
  • Doanh thu bán hàng

Những yếu tố này gây ảnh hưởng rất lớn đối với lợi nhuận kinh doanh của một công ty. Để đảm bảo lợi nhuận luôn tăng công ty phải đảm bảo được chỉ số về các yếu tố nêu trên cũng như các yếu tố khác. 

2.2 Mô hình đánh giá ước lượng

Nhóm phân tích xem xét, đánh giá sự biến động của lợi nhuận kinh doanh giữa thực tế năm nay so với thực tế năm trước, nhằm đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của từng bộ phận trong công ty sữa Vinamilk.

Các yếu tố có thể được giải thích như sau:

  • Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh
  • Doanh thu bán hàng: là tổng số tiền sản phẩm đã bán được trong kỳ của Vinamilk, doanh thu được tính theo năm. 
  • Doanh thu hoạt động tài chính: là những lợi nhuận được chia và các khoản thu tài chính khác phát sinh trong một năm hoạt động kinh doanh của Công ty Vinamilk

2. 3 Kết quả ước lượng mô hình

  • Thống kê mô tả
  • Kết quả hồi quy
  • Nhận xét: Chất lượng của mô hình; Giải thích tính kinh tế;

3. Kết luận

Trong môi trường nền kinh tế ngày càng hội nhập, hướng tới xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty, doanh nghiệp trên tòa thế giới như hiện nay thì để tồn tại và phát triền thì doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hay nói cách khác là có lợi nhuận. 

Việc lấy số liệu về lợi nhuận, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu bán hàng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk và phân tích mô hình hồi quy giữa các yếu tố đã cho chúng ta thấy được cái nhìn tổng quan hơn về sự tác động của doanh thu tài chính và bán hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Từ đó, ta có thể biết được lợi nhuận và ưu thế công ty đạt được cùng với những điểm yếu cần khắc trong tương lai để hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn.

4. Tài liệu tham khảo

Huỳnh Đức Lộng (1997), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống Kê.

Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (1997), Phân tích hoạt động kinh doanh NXB Thống Kê.

https://www.vinamilk.com.vn

5. Phụ lục

Bảng 3: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

Bảng 4: Kiểm định White

Bảng 5: Kiểm định tự tương quan

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kinh tế học trên ---

Ngày:22/07/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM