Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Dựa theo nội dung SBT Địa lí 12 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1. Giải bài 1 trang 51 SBT Địa lí 12

Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta

Phương pháp giải

Cần nắm vững kiến thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xác định các xu hướng chuyển dịch theo ngành, theo thành phần và theo lãnh thổ.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 52 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010

(Đơn vị:%)

Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích số liệu, kết hợp với kiến thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế như đường lối đổi mới, nhu cầu thị trường để nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010.

Gợi ý trả lời

- Nhận xét:

+ Cơ cấu GDP ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp giai đoạn 1995-2010 giảm (27.2-20.6%)

+  Cơ cấu GDP ngành Công nghiệp-xây dựng tăng mạnh từ 1995-2010  (28.8-41.1%)

+ Cơ cấu GDP ngành dịch vụ từ 1995-2010 giảm nhẹ

→ Xu hướng chuyển dịch phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

- Nguyên nhân:

+ Đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển dịch của thế giới và khu vực.

+ Nhu cầu của thị trường phức tạp và tăng nhanh

+ Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa nền kinh tế, chuyển từ nước Nông nghiệp sang nước Công nghiệp.

3. Giải bài 3 trang 53 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2010

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

a) Tính cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị:%)

b) Nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2000-2010

Phương pháp giải

a) Để tính cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ta sử dụng công thức:

Cơ cấu GDP = (GDP thành phần)(tổng GDP).100%

b) Dựa vào tỉ lệ cơ cấu GDP đã tính để nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2000-2010.

Gợi ý trả lời

a) 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị:%)

b)

- Nhận xét:

+ Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nhà nước  và ngoài nhà nước giảm từ năm 2000 đến năm 2010

+ Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng (từ 13.3%-18,8%)

- Giải thích:

Giai đoạn 2000-2010 sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta có những chuyển biến tích cực:

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Các ngành kinh tế có vốn đầu tư Nhà nước và ngoài nhà nước giảm nhẹ.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM